628548

ทพ.ณัฐดนัย นาคะสิงห์

หมอปั่น • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • ทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันอังคาร)

หมอนัท

ทพญ.กฤติมา อัคควรกิจ

หมอณัฐ • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล • Advanced orthodontic study club • สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันพฤหัสบดี)

หมอแพร

ทพญ.กุลรวี อินประโคน

หมอแพร • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • สาขาที่ออกตรวจ: บางพลี (วันอาทิตย์)

หมอโอ

ทพ.กิตติ์ดนัย รัตนะภักดีพัฒน์

หมอโอ • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • Advanced orthodontic study club • Wire club international • สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันพุธ) และบางพลี (วันจันทร์)

หมอแม็พ

ทพ.กันตพงศ์ ดีชัยยะ

หมอแม็พ • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ • สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันอังคาร, วันศุกร์) และบางพลี (วันพุธ)

หมอนุช

ทพญ.ปุญญนุช ล้วนศรีติสกุล

หมอนุช • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น • Advanced orthodontic study club • Wire club international • สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันพุธ, วันอาทิตย์) 

หมอชิป

ทพ.ชญาน์วัต สุรสิทธิ์

หมอชิป • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • ประกาศนียบัตรวิทยาเอ็นโดดอนต์ สถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข • สาขาที่ออกตรวจ: พุทธมณฑลสาย4 (สอบถามทางคลีนิก) 

หมอกอล์ฟ

ทพ.ศุภณัฏฐ์ ตันตยานุสรณ์

หมอกอล์ฟ • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • Advance orthodontic study club • สาขาที่ออกตรวจ: บางพลี (วันศุกร์) และบางปู (วันเสาร์, วันอาทิตย์)