ทันตแพทย์

THE TREE DENTAL CLINIC

ทันตแพทย์ THE TREE DENTAL CLINIC

ทพ.ณัฐดนัย นาคะสิงห์
ทพ.ณัฐดนัย นาคะสิงห์

หมอปั่น

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันอังคาร)
ทพ.ณัฐสันต์ ลักษณ์อำนวยพร
ทพ.ณัฐสันต์ ลักษณ์อำนวยพร

หมอโบ๊ท

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันพฤหัสบดี)
ทพญ.กฤติมา อัคควรกิจ
ทพญ.กฤติมา อัคควรกิจ

หมอณัฐ

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
• Advanced orthodontic study club
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันพฤหัสบดี)
ทพญ.กุลรวี อินประโคน
ทพญ.กุลรวี อินประโคน

หมอแพร

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สาขาที่ออกตรวจ: บางพลี (วันอาทิตย์)
ทพ.กิตติ์ดนัย รัตนะภักดีพัฒน์
ทพ.กิตติ์ดนัย รัตนะภักดีพัฒน์

หมอโอ

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Advanced orthodontic study club
• Wire club international
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันพุธ) และบางพลี (วันจันทร์)
ทพ.กันตพงศ์ ดีชัยยะ
ทพ.กันตพงศ์ ดีชัยยะ

หมอแม็พ

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันอังคาร, วันศุกร์) และบางพลี (วันพุธ)
ทพญ.ปุญญนุช ล้วนศรีติสกุล
ทพญ.ปุญญนุช ล้วนศรีติสกุล

หมอนุช

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Advanced orthodontic study club
• Wire club international
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันพุธ, วันอาทิตย์) 
ทพ.ชญาน์วัต สุรสิทธิ์
ทพ.ชญาน์วัต สุรสิทธิ์

หมอชิป

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตรวิทยาเอ็นโดดอนต์ สถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข
• สาขาที่ออกตรวจ: พุทธมณฑลสาย4 (สอบถามทางคลีนิก) 
ทพ.ศุภณัฏฐ์ ตันตยานุสรณ์
ทพ.ศุภณัฏฐ์ ตันตยานุสรณ์

หมอกอล์ฟ

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Advance orthodontic study club
• สาขาที่ออกตรวจ: บางพลี (วันศุกร์) และบางปู (วันเสาร์, วันอาทิตย์) 
ทพ.กษิดิศ เอี่ยมโอภาส
ทพ.กษิดิศ เอี่ยมโอภาส

หมอไฟท์

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันพุธ) 
ทพ.หฤษฎ์ เพ็งเจริญ
ทพ.หฤษฎ์ เพ็งเจริญ

หมอปั๊ป

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สาขาที่ออกตรวจ: พุทธมณฑลสาย4 (วันจันทร์) 
ทพ.สถิคุณ จันทร์กระจ่าง
ทพ.สถิคุณ จันทร์กระจ่าง

หมอคุณณะ

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สาขาที่ออกตรวจ: บางพลี (วันอาทิตย์) 
ทพญ.อุไรภรณ์ จิตไพศาลสุข
ทพญ.อุไรภรณ์ จิตไพศาลสุข

หมอหลิน

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Wire club international
• สาขาที่ออกตรวจ: บางพลี (วันอังคาร) และพุทธมณฑลสาย4 (วันพฤหัสบดี)
ทพญ.วรรณอนงค์ วัชระคิรินทร์
ทพญ.วรรณอนงค์ วัชระคิรินทร์

หมอพลอย

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
• Basic orthodontic center
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันอังคาร) และพุทธมณฑลสาย4 (วันเสาร์)
ทพญ.ภาณุกานต์  จิตตะปุตตะ
ทพญ.ภาณุกานต์ จิตตะปุตตะ

หมอลูกพลับ

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยนเรศวร (เหรียญทอง)
• Advanced orthodontic study club
• E-line orthodontic center
• สาขาที่ออกตรวจ: บางพลี (วันอังคาร, วันเสาร์)
ทพญ.โชติกา สุทธิไตรรงค์
ทพญ.โชติกา สุทธิไตรรงค์

หมอข้าว

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• Basic orthodontic center
• สาขาที่ออกตรวจ: พุทธมณฑลสาย4 (วันอาทิตย์)
ทพ.ภูรี เชาว์พาณิชย์เจริญ
ทพ.ภูรี เชาว์พาณิชย์เจริญ

หมออ้ำ

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• ป.โท สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและทันตกรรมรากเทียม มศว.
• สาขาที่ออกตรวจ: พุทธมณฑลสาย4 (วันอาทิตย์)
ทพญ.ศศิพัชร์ นิยมสุจริต
ทพญ.ศศิพัชร์ นิยมสุจริต

หมอดิว

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงสาขาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยมหิดล
• Orthodontic K-course training center
• สาขาที่ออกตรวจ: พุทธมณฑลสาย4 (วันศุกร์)
ทพญ.กีรติ ทิพย์ทิมาพันธ์
ทพญ.กีรติ ทิพย์ทิมาพันธ์

หมออิงค์

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
• สาขาที่ออกตรวจ: บางพลี (วันเสาร์)
ทพญ.ชิษณุชา ปลัดรักษา
ทพญ.ชิษณุชา ปลัดรักษา

หมอแจม

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยนเรศวร
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันอาทิตย์) และบางพลี (วันพฤหัส)
ทพ.ธนภัทร งามวงศ์สุวรรณ
ทพ.ธนภัทร งามวงศ์สุวรรณ

หมอเคนโด้

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• Advanced orthodontic study club
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันจันทร์)
ทพญ.บุญญิสา บุญชุ่ม
ทพญ.บุญญิสา บุญชุ่ม

หมอน้ำหวาน

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• Orthodontic K-course training center
• สาขาที่ออกตรวจ: บางพลี (วันอาทิตย์)