หมอคุณณะ

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สาขาที่ออกตรวจ: บางพลี (วันอาทิตย์)