หมอปั่น

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันอังคาร)