หมอไฟท์

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันพุธ)