หมอข้าว

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• Basic orthodontic center
• สาขาที่ออกตรวจ: พุทธมณฑลสาย4 (วันอาทิตย์)