หมอหลิน

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Wire club international
• สาขาที่ออกตรวจ: บางพลี (วันอังคาร) และพุทธมณฑลสาย4 (วันพฤหัสบดี)