หมอแจม

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยนเรศวร
• สาขาที่ออกตรวจ: บางปู (วันอาทิตย์) และบางพลี (วันพฤหัส)