หมอแพร

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สาขาที่ออกตรวจ: บางพลี (วันอาทิตย์)