หมออิงค์

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
• สาขาที่ออกตรวจ: บางพลี (วันเสาร์)